Menu:
Fotogal�ria mesta Tren�ianske Teplice
Kontakt

MESTO TRENČIANSKE TEPLICE
Mestský úrad
M.R.Štefánika 4
914 51 Trenčianske Teplice
e-mail: podatelna@teplice.sk

Tel. 032 655 1500, 655 6715
0917 355 172 (orange)
Fax: 032 655 2232

alebo priame telefónne čísla

IČO:00312088 DIČ:2021080050

GPS:
48 54´ 37.79" N, 18 09´ 57 98" E


Úradné hodiny

Pondelok 08.00 16.00
Utorok 08.00 16.00
Streda 08.00 17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08.00 15.00

Prestávka: 12.00 - 13.00Prehlásenie o prístupnosti

webmaster@teplice.sk

 

 

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Ohlásenie  z poplatku  za komunálne odpady a drobné  stavebné odpady  na rok 2010  majú  povinnosť  podať do 31.01.2009  všetci podnikatelia,  právnické  osoby , oprávnení užívať alebo užívajúci  nehnuteľnosť , nachádzajúcu sa  na  území  Mesta  Trenčianske Teplice, určenú  na podnikanie, alebo  na iný  účel  ako  na podnikanie. Fyzické osoby  podávajú ohlásenie  len  vtedy, ak nie sú  prihlásení  na trvalý  alebo  prechodný  pobyt  a užívajú, alebo  sú  oprávnení  užívať nehnuteľnosť  na území  Mesta  Trenčianske Teplice. Občania  prihlásení  na trvalý  alebo  prechodný  pobyt  ohlásenie  k poplatku  za komunálny  odpad  nepodávajú.    
Poplatníci - podnikatelia sú pri vzniku poplatkovej povinnosti v priebehu spoplatňovacieho obdobia  povinní podať priznanie správcovi poplatku do 30 dní od skutočnosti rozhodujúcej pre vznik poplatkovej povinnosti. 
Predmet poplatku, poplatníka, sadzbu poplatku, sadzbu poplatku pri množstvovom zbere, vznik a zánik poplatkovej povinnosti, splatnosť poplatku a poplatkové úľavy vymedzuje VZN. Poplatník je povinný v priebehu  roka oznámiť správcovi  poplatku (Mesto Trenčianske Teplice) skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti  z poplatku za komunálne odpady a drobné  stavebné odpady  a každú zmenu  týchto  skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo zmeny  nastali.


Potrebné doklady


  • Ohlásenie k poplatku  za komunálne odpady a drobné  stavebné odpady pre fyzické osoby
  • Ohlásenie k poplatku  za komunálne odpady a drobné  stavebné odpady pre fyzické osoby oprávnené podnikať a právnicke osoby
  • Oznámenie o vzniku, zániku alebo zmene poplatkovej povinnosti pre fyzické osoby oprávnené podnikať a právnicke osoby
  • Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálne odpady a drobné  stavebné odpady
  • Občiansky preukaz
  • Živnostenský list
Vybavuje:
Zuzana Orechovská

Kontakt:
Tel.: 032 / 655 6729
e-mail : orechovska@teplice.sk

Doba vybavenia:
Do 30 dní, v zložitých prípadoch v lehotách stanovených zákonom 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Poplatok:
Poplatok za komunálne odpady  a drobné stavebné  odpady  vyrubí správca poplatku  platobným  výmerom a zašle daňovníkovi  do vlastných  rúk. Splatnosť poplatku na rok 2007 je  v dvoch rovnakých splátkach  do  30.04. a 30.07.2007.
V prípade, že daňovník nebude pri  doručovaní  zastihnutý  a nevyzdvihne si platobný  výmer do 15  dní odo dňa jeho uloženia, považuje  sa posledný  deň tejto  lehoty  za deň doručenia i keď sa daňovník  o uložení  nedozvedel.
Poplatok za komunálne odpady  a drobné  stavebné odpady je možné zaplatiť buď šekom, platobnou kartou, prevodom na účet alebo priamo do pokladne na MsÚ. Pri platbe v hotovosti alebo kartou je potrebné predložiť platobný výmer.

Dnes: 25. Máj 2017
Meniny má Urban

Sponzorované odkazy

Hotel Panorama 

 

© Trenčianske Teplice 2017