Menu:
Fotogal�ria mesta Tren�ianske Teplice
Kontakt

MESTO TRENČIANSKE TEPLICE
Mestský úrad
M.R.Štefánika 4
914 51 Trenčianske Teplice
e-mail: podatelna@teplice.sk

Tel. 032 655 1500, 655 6715
0917 355 172 (orange)
Fax: 032 655 2232

alebo priame telefónne čísla

IČO:00312088 DIČ:2021080050

GPS:
48 54´ 37.79" N, 18 09´ 57 98" E


Úradné hodiny

Pondelok 08.00 16.00
Utorok 08.00 16.00
Streda 08.00 17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08.00 15.00

Prestávka: 12.00 - 13.00Prehlásenie o prístupnosti

webmaster@teplice.sk

 

 

 

Daň z nehnuteľností

Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.1. zdaňovacieho obdobia, pričom daňový subjekt je povinný podať daňové priznanie na rok 2006 do 31.01. bežného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností  rozhodujúcich pre daňovú  povinnosť, ktoré nastanú  v priebehu zdaňovacieho  obdobia sa až na výnimky neprihliada.

Predmet dane, daňovníka, sadzbu dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, splatnosť dane a daňové úľavy vymedzuje VZN č.8/2005 o miestnych daniach a miestnom poplatku. Ak daňovník spĺňa  podmienky  oslobodenia  od  dane z nehnuteľností  je povinný  si ich uplatniť v daňovom priznaní  v lehote  na podanie    daňového  priznania.

Daňovník  je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť správcovi dane (Mesto Trenčianske Teplice) skutočnosti rozhodujúce pre vznik, alebo zánik daňovej povinnosti  k dani  z nehnuteľností   a každú  zmenu  týchto  skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo  zmeny   nastali. (predaj, darovanie, prevod, dedičstvo, stavebné úpravy a pod.)

 

Potrebné doklady

 • Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti FO, PO 
 • Daň z pozemkov:
  • doklad preukazujúci nadobudnutie, vlastníctvo, povolenie stavby alebo prenájom pozemku (kúpno- predajná zmluva, list vlastníctva, stavebné povolenie,)
 • Daň zo stavieb:
  • doklad preukazujúci nadobudnutie,  vlastníctvo stavby (list vlastníctva, pri novostavbe kolaudačné rozhodnutie)
 • Daň z bytov:
  • doklad preukazujúci vlastníctvo bytu (kúpno- predajná zmluva, darovacia zmluva)
 • Oznámenie  o vzniku , zániku  alebo zmene daňovej povinnosti 
 • Občiansky preukaz
 
 
 

Vybavuje

Zuzana Orechovská

Kontakt:
Tel.: 032 / 655 6729
e-mail: zuzana.orechovska@teplice.sk

Doba vybavenia: 
Do  30 dní,  v zložitých prípadoch v lehotách stanovených zákonom 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 

Poplatok:

Vybavuje

Zuzana Orechovská

Kontakt:
Tel.: 032 / 655 6729
e-mail: orechovska@teplice.sk

Doba vybavenia: 
Do  30 dní,  v zložitých prípadoch v lehotách stanovených zákonom 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 

Poplatok:

Vybavuje

Zuzana Orechovská

Kontakt:
Tel.: 032 / 655 6729
e-mail: orechovska@teplice.sk

Doba vybavenia: 
Do  30 dní,  v zložitých prípadoch v lehotách stanovených zákonom 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 

Poplatok:

Vybavuje

Zuzana Orechovská

Kontakt:
Tel.: 032 / 655 6729
e-mail: orechovska@teplice.sk

Doba vybavenia: 
Do  30 dní,  v zložitých prípadoch v lehotách stanovených zákonom 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 

Poplatok:

Dnes: 30. Marec 2017
Meniny má Vieroslava

Sponzorované odkazy

Hotel Panorama 

 

© Trenčianske Teplice 2017