Menu:
Fotogal�ria mesta Tren�ianske Teplice
Kontakt

MESTO TRENČIANSKE TEPLICE
Mestský úrad
M.R.Štefánika 4
914 51 Trenčianske Teplice
e-mail: podatelna@teplice.sk

Tel. 032 655 1500, 655 6715
0917 355 172 (orange)
Fax: 032 655 2232

alebo priame telefónne čísla

IČO:00312088 DIČ:2021080050

GPS:
48 54´ 37.79" N, 18 09´ 57 98" E


Úradné hodiny

Pondelok 08.00 16.00
Utorok 08.00 16.00
Streda 08.00 17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08.00 15.00

Prestávka: 12.00 - 13.00Prehlásenie o prístupnosti

webmaster@teplice.sk

 

 

Oznámenia Spoločného stavebného úradu

Ohlasovňa pobytu v Trenčianskych Tepliciach na návrh vlastníka budovy alebo jej časti na adrese Trenčianske Teplice, Štvrť SNP 682/84 podľa § 7 ods. 1, písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a na základe predložených dokladov zrušila dňom 22. 2. 2017 trvalý pobyt občanovi: Pavel Horinka, nar. 22. 2. 1939 Miestom nového trvalého pobytu je mesto Trenčianske Teplice.
Dátum vyvesenia: 22.02.2017


VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE
Oznámenie o začatí stavebného konania „Rekonštrukcia cesty 11/516 Trenčianska Teplá - Dežerice“

Dátum vyvesenia: 20.02.2017


VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE
o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania
Navrhovateľ Ing. Milan Jánošík, bytom Ivanovce 254, 913 05 Ivanovce podal dňa 27.12.2016 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby

„Parkovisko, Partizánska č. 424/9, Trenčianske Teplice“,

ktorú navrhuje umiestniť na pozemku parcela registra „C“ č. 477/1 v katastrálnom území Trenčianske Teplice. Pozemok sa nachádza na ulici Partizánska v Trenčianskych Tepliciach.

Mesto Trenčianske Teplice ako orgán štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku podľa čl. I, § 2 ods. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v platnom znení a ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 117 ods. 1. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v platnom znení podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie účastníkom konania verejnou vyhláškou a súčasne na prerokovanie predloženého návrhu podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň :

28. február 2017 (utorok), o 13,30 hod., so zrazom účastníkov konania pred bytovým domom so súp. č. 424 na Partizánskej ulici č. 9 v Trenčianskych Tepliciach.

Do podkladov pre rozhodnutie možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na stavebnom úrade v pondelok, utorok, štvrtok od 8.00 do 16.00 hod., stredu až do 17.00 hod. a v piatok do 15.00 hod. a pri ústnom pojednávaní. Obedná prestávka v trvaní 0,5 hod je v časovom rozmedzí od 12.00 do 13.00 hod.

Účastníci konania môžu podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania.

Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Ak sa nechá niektorý účastník konania zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka, ktorý sa nechá zastupovať.

Dátum vyvesenia: 01.02.2017


  • Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „Trenčianska Teplá – časť Príles odkanalizovanie"
    Dátum vyvesenia: 01.02.2017OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a o nariadení od ústneho pojednávania

Stavebník Termia s.r.o., ul. Štvrť SNP 138, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO : 36 331414 podal dňa 05.09.2016 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu

„Rekonštrukcia vonkajších rozvodov UK a TU V v okruhu centrálnej kotolne SNP 138, Trenčianske Teplice“,

Mesto Trenčianske Teplice ako orgán štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku podľa 51. I, § 2 ods. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v platnom znení a ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 117 ods. 1. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v platnom znení podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania. Súčasne na prerokovanie predloženej žiadosti podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na deň

3. novembra (štvrtok) 2016 o 14,00 hod.,
so zrazom účastníkov konania v objekte MsU Trenčianske Teplice, zasadacia miestnosť č. 209 na II.
nadzemnom podlaží.


Do podkladov pre rozhodnutie možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na stavebnom úrade v pondelok, utorok, od 8,00 hod. do 16,00 hod., v stredu od 8,00 hod do 17,00 hod, piatok 8,00 hod. do 15,00 hod. a pri ústnom pojednávaní. Obedná prestávka v trvaní 30 min. je v čase od 12,00 až 13,00 hod. Návštevu odporúčame vopred telefonicky ohlásiť.

Účastníci konania, môžu svoje pripomienky a námietky k žiadosti uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu svoje stanovisko oznámiť dotknuté orgány. Podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona ak niektorí z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Ak sa nechá niektorý účastník konania zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka, ktorý sa nechá zastupovať.


OZNÁMENIE
o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania


Navrhovateľ Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 87 62 Bratislava v zastúpení Profi-NETWORK s.r.o., Bratislavská 117/48, 911 01 Trenčín, Ing. Martin Štiffel podal dňa 13.09. 2016 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení inžinierskej stavby miestnej elektronickej komunikačnej siete
„INS FTTC KBV_TN_PALA_01_Trenčianske Teplice“,
ktorú navrhuje umiestniť na pozemku KN „C“ parcela č. 708/1, 2689/1 a 740 všetky v katastrálnom území Trenčianske Teplice. Pozemok sa nachádza na ulici Štvrť SNP v Trenčianskych Tepliciach pri bytových domoch Štvrť SNP 7,8 a 9.

Mesto Trenčianske Teplice ako orgán štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku podľa čl. I, § 2 ods. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v platnom znení a ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 117 ods. 1. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v platnom znení oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne na prerokovanie predloženého návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň :

18. októbra 2016 (utorok), o 14,00 hod.,
so zrazom účastníkov konania na stavebnom úrade, v zasadacej miestnosti č. 209 na prvom poschodí budovy Mestského úradu na ul. gen. M.R. Štefánika č. 4.

Do podkladov pre rozhodnutie možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na tunajšom stavebnom úrade v pondelok, utorok od 8,00 do 16,00 hod., v stredu od 8,00 do 17,00 a v piatok od 8,00 do 15,00 hod. a pri ústnom pojednávaní. Návštevu odporúčame vopred telefonicky ohlásiť.
Účastníci konania, môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. Ak niektorí z orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Ak sa nechá niektorý účastník konania zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka, ktorý sa nechá zastupovať.
Podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení sa oznamuje začatie územného konania na internetovej stránke mesta a na úradnej tabuli mesta.

PhDr. Štefan ŠKULTÉTY v.r.
primátor mesta

V súlade s §22 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamujeme verejnosti, že bolo zahájené prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnku č. 3/2014. Predmetom Zmeny a doplnku č. 3/2014 je aktualizácia platnej územnoplánovacej dokumentácie.
ÚPD je v plnom znení zverejnený na webovej stránke Mesta Trenčianske Teplice alebo si tento dokument môžete osobne preštudovať na Mestskom úrade v Trenčianskych Tepliciach alebo na Okresnom úrade v Trenčíne, Odbor výstavby a bytovej politiky. Zmena a doplnok č. 3/2014 je dostupná obdobne. Oznamujeme verejnosti, aby prípadné pripomienky, návrhy, podnety a pod. k Zmene a doplnku č. 3/2014 Územného plánu mesta Trenčianske Teplice podali na Mestský úrad v Trenčianskych Tepliciach najneskôr do 30 dní od vyvesenia tohoto oznámenia.
Dátum vyvesenia : 20. decembra 2013 Dátum zvesenia : 20. januára 2014


Dnes: 25. Máj 2017
Meniny má Urban

Sponzorované odkazy

Hotel Panorama 

 

© Trenčianske Teplice 2017