Menu:
Fotogal�ria mesta Tren�ianske Teplice
Kontakt

MESTO TRENČIANSKE TEPLICE
Mestský úrad
M.R.Štefánika 4
914 51 Trenčianske Teplice
e-mail: podatelna@teplice.sk

Tel. 032 655 1500, 655 6715
0917 355 172 (orange)
Fax: 032 655 2232

alebo priame telefónne čísla

IČO:00312088 DIČ:2021080050

GPS:
48 54´ 37.79" N, 18 09´ 57 98" E


Úradné hodiny

Pondelok 08.00 16.00
Utorok 08.00 16.00
Streda 08.00 17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08.00 15.00

Prestávka: 12.00 - 13.00Prehlásenie o prístupnosti

webmaster@teplice.sk

 

 

Uzavretia manželstva

Žiadosť o uzavretie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja partneri. Pre podanie žiadosti o uzatvorenie manželstva je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom.

Ak ide o uzatvorenie manželstva na matričnom úrade, dohodne pracovníčka matriky s partnermi čas a miesto obradu. V Trenčianskych Tepliciach sa sobáše konajú v sobotu v sobášnej sieni Mestského úradu. Ak ide o uzatvorenie manželstva pred orgánom cirkvi, zašle matričný úrad vyplnený doklad príslušnému orgánu cirkvi.

Matrika po uzatvorení manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

Potrebné doklady
 
Žiadosť o uzavretie manželstva (tlačivo Vám poskytne Matričný úrad)
Rodný list obidvoch snúbencov
Občianske preukazy obidvoch snúbencov
Rozvedený žiadateľ predkladá právoplatný  rozsudok o rozvode
Vdovec / vdova predkladá úmrtný list predchádzajúceho manžela/manželky
V prípade sobáša maloletého je potrebné predložiť Povolenie súdu na uzavretie manželstva maloletému

Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:
rodný list
doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
doklad o štátnom občianstve
doklad o pobyte
potvrdenie o osobnom stave
úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca
právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený
doklad, ktorým možno preukázať totožnosť
Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny
Doklady musia  byť preložené súdnym tlmočníkom
Povolenie na uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v matričnom obvode
Stanoviť : deň, hodinu, prípadne miesto obradu 
 
Vybavuje
 
Matričný úrad - Gordana Rajcová

Kontakt:
Tel.: 032 / 655 6716
e-mail: matrika@teplice.sk

Doba vybavenia:  na počkanie

Poplatok:

Uzatvorenie manželstva medzi občanmi SR: bez poplatku - jeden musí mať trvalý pobyt v Trenč.Tepliciach
Uzatvorenie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom: 66€ (1988.32,- Sk)
Uzatvorenie manželstva medzi cudzincami: 165€ (4970.79,-Sk)
Povolenie na uzatvorenie manželstva pred iným ako príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR: 16,50€ (497.08,-Sk)
Povolenie na uzatvorenie manželstva pred iným ako príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom, alebo medzi cudzincami: 33€ (994.16,-Sk)
Povolenie na uzatvorenie manželstva mimo určenej doby: 16,50€ (497.08,-Sk)
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo obradnú sieň: 66€ (1988.32,-Sk)
Uzavretie manželstva ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt 199€ (5995.07,-Sk)
Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ. 

Dnes: 25. Máj 2017
Meniny má Urban

Sponzorované odkazy

Hotel Panorama 

 

© Trenčianske Teplice 2017