Menu:
Fotogal�ria mesta Tren�ianske Teplice
Kontakt

MESTO TRENČIANSKE TEPLICE
Mestský úrad
M.R.Štefánika 4
914 51 Trenčianske Teplice
e-mail: podatelna@teplice.sk

Tel. 032 655 1500, 655 6715
0917 355 172 (orange)
Fax: 032 655 2232

alebo priame telefónne čísla

IČO:00312088 DIČ:2021080050

GPS:
48 54´ 37.79" N, 18 09´ 57 98" E


Úradné hodiny

Pondelok 08.00 16.00
Utorok 08.00 16.00
Streda 08.00 17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08.00 15.00

Prestávka: 12.00 - 13.00Prehlásenie o prístupnosti

webmaster@teplice.sk

 

 

Športový areál na sídlisku SNP

Otváracie hodiny športového areálu:

Pondelok – nedeľa
7.00 – 22.00 ....... letné obdobie od 15.5. do 30.9.
8.00 – 18.00 ...... zimné obdobie od 1.10. do 14.5.


Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska Mesta Trenčianske Teplice prijatý v súlade s VZN č. 2/2013 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Trenčianske Teplice

ČI. I
Identifikačné údaje prevádzkovateľa:


Vlastník: Mesto Trenčianske Teplice
Prevádzkovateľ: Mesto Trenčianske Teplice
Adresa: Mestský úrad, M. R. Štefánika 613/4, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 00312088
Prevádzkovateľ poverí správcom zodpovednú osobu, ktorá bude zabezpečovať prevádzku viacúčelového ihriska:
Správca: Mesto Trenčianske Teplice č.tel.: 032/655 6724, e-mail : anna.hudcovska@teplice.sk
Mestská polícia: tel.: 159, 0903 645 803
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo:

 • Určiť prevádzkové hodiny ihriska
 • Určovať podmienky využívania ihriska
 • Vykázať z areálu osoby, ktoré nedodržujú tieto pokyny


ČI. II
Účel použitia:

 1. Viacúčelové športové ihrisko je určené na športové vyžitie obyvateľov Mesta Trenčianske Teplice. Počas trvania vyučovania žiakov materskej a základnej školy majú títo prednosť pri využívaní športového areálu.
 2. Ihrisko je vhodné najmä na nasledovné rekreačné aktivity:
 3. Atletika, Futbal (len s futsalovou loptou), Nohejbal, Basketbal, Volejbal, Florbal, Hádzaná.
 4. Užívateľmi zariadenia sú predovšetkým žiaci materskej školy, základnej školy, Mesto Trenčianske Teplice a ním zriadené organizácie a obyvatelia mesta (mládež a dospelí), telovýchovné a športové oddiely, resp. záujmové združenia, právnické osoby.


ČI. III
Časový harmonogram ihriska:

 1. Podľa pokynov prevádzkovateľa, resp. správcu
 2. Prednosť majú všetky školské a športové podujatia organizácií, ktorých zriaďovateľom je Mesto Trenčianske Teplice.
 3. V prípade nepriaznivého počasia si prevádzkovateľ areálu vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu otváracích hodín.


ČI. IV
Cenník prenájmu:

 • žiaci materskej a základnej školy vo vyučovacom procese a činnosť krúžkov organizovaných základnou školou bez poplatku
 • verejnosť bez poplatku
 • domáce športové oddiely bez poplatku
 • tel. a športové oddiely, záujmové združenia, právnické osoby:

- jednorazové využitie 10,- Eur/1 hod.
- pravidelné využitie min. 4,- Eur/l hod.

 1. Ihrisko je možné rezervovať len počas pracovných dní v čase určenom správcom. Rezerváciu je potrebné nahlásiť na telefónnom čísle u správcu.
 2. Nájomca zaplatí cenu za prenájom ihriska do pokladne MsÚ. MsÚ je povinné vystaviť nájomcovi doklad o zaplatení.
 3. V prípade prenájmu je nájomca povinný zaplatiť nájomné vopred na dohodnutú dobu nájmu. V prípade nevyužitia predplatenej doby nájomcom z akýchkoľvek dôvodov (prekážka zo strany nájomcu alebo nespôsobilosť ihriska) sa nájomné nevracia. Nájomca alebo ním poverená osoba je povinný na vyzvanie správcom predložiť potvrdenie o zaplatení.


ČI. V
Vstup na viacúčelové ihrisko:

 1. Viacúčelové ihrisko je ohraničené oplotením. Tento poriadok platí pre celý areál ihriska - oplotené územie medzi telocvičňou Základnej školy a Materskou škôlkou.
 2. Žiaci materskej a základnej školy v sprievode učiteľa alebo školou poverenej zodpovednej osoby.
 3. V prípade plateného užívania ihriska je nájomca povinný uhradiť prenájom ihriska pred vstupom na ihrisko.


ČI. VI
Prevádzkový poriadok:

 1. Vstup na ihrisko je možný len na základe súhlasu správcu alebo inej zodpovednej osoby areálu.
 2. Spôsobilosť ihriska na používanie (prenájom) z titulu nepriaznivého počasia, resp. technického stavu ihriska posudzuje správca.
 3. Užívateľ je povinný dodržiavať v priestoroch ihriska zásady bezpečnosti a ochrany zdravia ako i požiarnej ochrany.
 4. Majiteľ športového ihriska ani správca nenesie žiadnu zodpovednosť za zdravie užívateľa počas vykonávania športovej činnosti na ihrisku. V stup na ihrisko a všetky športové činnosti sú na vlastné nebezpečenstvo.
 5. Pri športovej činnosti a zdržiavaní sa na ihrisku sa treba riadiť pravidlami slušného správania, prevádzkovým poriadkom a pokynmi správcu ihriska.
 6. V areáli ihriska je zakázané: lezenie na konštrukcie športoviska, basketbalové kose, resp. futbalové brány, preliezanie plotov a brán. Taktiež je zakázané používať športovisko na iné účely ako je určené a iným ako obvyklým spôsobom.
 7. Úmyselné poškodzovanie športoviska (napr. odhadzovanie žuvačiek) a jeho zariadenia je považované za vážne porušenie prevádzkového poriadku a správca alebo iná zodpovedná osoba je oprávnená okamžite vykázať poškodzovateľa z areálu. Maj iteľ ihriskaje oprávnený požadovať náhradu vzniknutej škody.
 8. V priestoroch ihriskaje zakázané fajčiť a požívať alkoholické nápoje. Vnášať jedlo do objektu ihriska je zakázané. Taktiež je zakázané vystupovať na ihrisko pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.
 9. V prípade nevhodného správania sa na ihrisku (vulgárne nadávky, neprimeraná hlučnosť, slovné a fyzické napádanie iných osôb, poškodzovania areálu) je správca alebo iná poverená osoba oprávnená a povinná takéhoto užívateľa ihriska vykázať z priestorov.
 10. Na hraciu plochu je zakázané vstupovať v kopačkách, kolieskových korčuliach, topánkach na podpätkoch alebo inej nevhodnej obuvi. O vhodnosti hracej obuvi rozhoduje správca alebo iná poverená osoba. Na ihrisko je taktiež zakázané vstupovať s bicyklom, vodiť psov, znečisťovať samotný areál ihriska i jeho okolie odpadkami.
 11. Užívatelia ihriska sú povinní sa riadiť a dodržiavať časový harmonogram športoviska.
 12. Časový harmonogram využitia ihriska zostavuje a riadi správca areálu.


ČI. VII
Sankcie:

 1. Porušenie tohto poriadku fyzickou osobou sa bude v súlade s VZN č. 2/2013 o poriadku a čistote posudzovať ako priestupok podľa osobitného predpisu.
 2. Porušenie tohto poriadku právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie ak nejde o priestupok alebo o trestný čin sa bude v súlade s VZN č. 2/2013 o poriadku a čistote posudzovať ako iný správny delikt.
 3. Za porušenie tohto poriadku môže príslušník Mestskej polície v Trenčianskych Tepliciach v súlade s VZN č. 2/2013 o poriadku a čistote uložiť pokutu až do výšky 33,00 €.
 4. Za iný správny delikt možno uložiť pokutu podľa osobitných zákonov.
 5. Za porušenie tohto poriadku právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie jej v súlade s VZN č. 2/2013 o poriadku a čistote môže byť uložená pokuta až do výšky 6638,78 €.
 6. Vstupom do areálu ihriska vyjadruje každá osoba svoj súhlas s týmto prevádzkovým poriadkom a zaväzuje sa ním riadiť. Poškodenie zariadenia areálu alebo športového náradiaje povinný nahradiť ten, kto ho spôsobil.Diskusia k článku.

Do tejto diskusie môžete písať svoje otázky, podnety a rady k súvisiacej téme.
V diskusiách netolerujeme: osobné útoky, vulgarizmy, obhajovanie a podnecovanie násilia, nenávisti a netolerancie, reklamu alebo zverejňovanie odkazov na iný web. ( * povinné)

Titulok: *
Meno: *
Priezvisko: *
Mesto/obec: *
E-mail: *
Kontrolný kód *
zobrazenie kontrolného kódu - pre nevidiacich kliknite na odkaz vpravo
vypočuť kontrolný kód
 

Dnes: 24. Apríl 2017
Meniny má Juraj

Sponzorované odkazy

Hotel Panorama 

 

© Trenčianske Teplice 2017